24 May 2010

PMRAM Dan Akta Pertubuhan 1966


Oleh : Halis Fansuri (link)

PMRAM selamanya tidak boleh dinafikan hak kewujudannya oleh kerajaan Malaysia, malah tidak boleh langsung mengambil sebarang tindakan yang berkait dengan undang-undang atau Perlembagaan Persekutuan. Hujah saya adalah hal yang berkait dengan AKTA PERTUBUHAN 1966 (AKTA 335).

Di bawah akta ini, iaitu kuasa menteri (menteri yang berkuasa dengan akta ini) adalah boleh membatalkan mana-mana pertubuhan yang dianggap telah menyalahi undang-undang Negara. Seksyen 5(1); iaitu yang berbunyi,

5. Kuasa Menteri mengisytiharkan pertubuhan sebagai menyalahi undang-undang.

(1) maka adalah sah di sisi undang-undang bagi Menteri, menurut budibicaranya yang muthlak, dengan jalan perintah, mengisytiharkan sebagai menyalahi undang-undang mana-mana pertubuhan, cawangan atau peingkat atau jenis pertubuhan yang pada pendapatnya, adalah atau sedang digunakan bagi maksud yang memudaratkan atau yang bertentangan dengan kepentingan keselamatan Persekutuan atau mana-mana tempat di dalamnya, ketenteraman awam atau akhlak.

Maka, anda sudah fahami mengikut seksyen tersebut bahawa Menteri yang berkaitan mempunyai kuasa multak terhadap pertubuhan mana-mana yang melanggari akta maka boleh dimansuhkan mengikut kuasa menteri.

Adakah PMRAM juga termasuk di bawah akta ini?

Semestinya anda tahu jawapanya.

Maka pertubuhan tersebut di bawah seksyen ini mestilah selari dengan Seksyen 4 (Akta 335)

Iaitu perkara yang menyebut Pertubuhan disifat ditubuhkan di dalam persekutuan.

Nah. sekarang ketahuilah bahawa PMRAM tidak sama sekali akan boleh dimansuhkan pertubuhannya dengan kuasa Menteri kerajaan Malaysia, yang berkuasa pada pertubuhan ini adalah Menteri di Mesir di bawah Kementerian kemasyarakatan kerajaan Republik Arab Mesir.

Atas fakta inilah, PMRAM tidak diharamkan sama sekali walupun perkara tersebut telah dibawa di dalam Mesyuarat Agung Umno pada beberapa tahun yang lalu. Mungkin saudara yang membawa usul berkenaan tidak baca dan tidak mendalami undang-undang negara.

PMRAM salah satu pertubuhan yang bukan sifatkan pertubuhan dalam persekutuan.

Fakta saya ialah pada seksyen 4 (a)(b)(c)(d) yang menyebutkan sifat-sifat pertubuhan yang terkeluar dari bidang kuasa akta ini; yang berbunyi;

(a) Ia disusun dan menjalankan gerakannya semata-mata di luar Persekutuan; dan

(b) Tiada apa-apa jua pejabat, tempat urusan atau tempat mesyuarat diselenggarakan atau digunakan di dalam Persekutuan oleh pertubuhan itu atau oleh sesiapa jua bagi pihaknya; dan

(c) Tiada apa-apa daftar mengenai semua atau mana-mana daripada anggota pertubuhan itu disimpan di dalam Persekutuan dan

(d) Tiada apa-apa yuran dipungut atau diminta di dalam Persekutuan oleh pertubuhan itu atau oleh sesiapa jua bagi pihaknya.

Maka jelas lagi bersuluh PMRAM tidak berkait dengan sebarang akta ini,

Saya menjelaskan,

pada seksyen 4 (a)(b)(c)(d) akta 335 yang telah disebut diatas

Seksyen 4 (a) : Bahawa PMRAM hanya semata-mata bergerak dan beroperasi di Mesir.

Seksyen 4 (b) : Pihak PMRAM tiada sebarang pejabat untuk beroperasi di Malaysia.

Seksyen 4 (c) : Tiada sebarang dokumen yang berkaitan PMRAM disimpan di Malaysia.

Seksyen 4 (d) : PMRAM tiada langsung membuat sebarang kutipan yuran keahlian di Malaysia melali cara wakil atau selainnya.

Maka dengan huraian ini, moga-moga mahasiswa-mahasiswi yang berada di Mesir dapat penerangan yang jelas berkenaan PMRAM adalah pertubuhan yang sah dan tidak diragui dan selamanya tidak boleh diragui oleh Kerajaan Malaysia kerana berpandukan akta di atas, melainkan akta tersebut di pinda (sama ada dimansuhkan,di tambah, dipotong dsb).

Pejuang keadilan undang-undang

Halis fansuri
Fakulti Syariah Dan Undang-Undang
University Al-Azhar As-Syarief

*RUJUKAN;

#Perlembagaan Persekutuan [Hingga Jun 2009]
#Kamus Undang-Undang [ILBS]
#Undang-Undang Am Malaysia Jilid i,ii,iii,iv

0 comments:

Post a Comment

 

Ibnu Ir Fadzil Copyright © 2009 Gadget Blog is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal